SOUP: Potato, White Bean & Tomato SPECIAL: Mixed Green Salad w Feta, Fried Eggs and Bacon $9.95