SOUP:: Potato & Smoked Gouda  LUNCH SPECIAL:: Steak & White Bean Chili $8.50